Cennik i regulamin

*Cennik ważny od 1 grudnia 2023 roku

1h – 150 zł

2h – 200 zł

3h – 300 zł

4h – 400 zł

5h – 500 zł

6h – 600 zł

 

*Regulamin

REGULAMIN STUDIA FOTOGRAFICZNEGO „WHITECATS STUDIO”

§ 1

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym „WhiteCats Studio” jest firma Agnieszka Krupa Fotografia, Granatowa 5, Opole NIP 754-257-52-90 w niniejszym Regulaminie zwany dalej jako Wynajmujący „WhiteCats Studio”.

Lokal „WhiteCats Studio” znajduje się na ul. Piotrkowskiej 7 – lokal na końcu budynku, Opole.

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.

§ 2

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z umeblowaniem i wyposażeniem studyjnym obejmującym: studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne.

2. Wyposażenia studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzący w zakres podstawowego wyposażenia

§3

1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie podczas sesji.

2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt oraz akcesoria zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt i akcesoria nie uległy uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, dzieci itp).

a) Najemca zobowiązuje się do uprzątnięcia wcześniej wynajmowanego studia.

3. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania.

4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

5. Zabrania się przede wszystkim:

a) niszczenia teł (przebijanie, brudzenie, zalewanie)

b) wbijania w ściany gwoździ, wkręcania śrub lub innych elementów mocujących

c) używanie w studio materiałów i środków łatwopalnych lub wydzielających szkodliwe opary

d) używania lub stosowania preparatów wydzielających nieprzyjemne zapachy

e) stosowania głośnej muzyki o natężeniu dźwięku przekraczającym 50 db.

f) Wynoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie studia poza jego obręb

g) używania materiałów trwale barwiących (w tym brokatu)

6. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w wysokości 250 zł brutto.

7. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

8. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i narkotyków.

9. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w świetle polskiego prawa.

§ 4

1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.fotokrupa.com Wszystkie wartości podane w Cenniku są cenami brutto.

2. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina (60 minut).

3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji (jeśli czas zostanie przekroczony automatycznie naliczana jest kwota za kolejną rozpoczętą godzinę);

4. Odwołanie rezerwacji na dzień przed sesją lub później wiąże się ze stratą wpłaconego zadatku.

6. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego zabrudzenia lub zniszczenia): a) tła lub teł , liczone jako iloczyn długości części zabrudzonej i ceny nabycia tła), liczone jako iloczyn powierzchni i ceny farby wraz z usługa malowania

§5

1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie, na adres e-mail lub za pomocą programu rezerwacyjnego Wynajmującego

2. Rezerwacja będzie potwierdzona sms-em lub na adres e-mail wskazany przez Najemcę po opłaceniu zadatku

3. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie.

§6

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 marca 2023 roku i stanowi integralną część umowy najmu studia fotograficznego.

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę pocztą elektroniczna na adres e-mail podany w umowie najmu.

tel. 502 089 262

aga.krupa@onet.eu

Agnieszka Krupa
Fotografia

Piotrkowska 7d

45-316 Opole

Menu